Sobota, 03 Prosinec 2011 10:08

Bohuslav Martinů - Polní mše pomocné

Napsal  Administrator
Ohodnoťte tuto položku
(2 hlasů)

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v  nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme.

Buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Pane náš, Otče náš, pohledy své obrať k zástupům, jež prosící rukou sáhly ke zbrani, aby svým dítkám chleba z krve stvořily. Ó, Pane můj! Odpusť nám naši chudobu, zedrané ruce, bláto zákopů, vyhublé tváře, čela černá a prázdnou dlaň před stupni chrámu.  Ó Pane můj! Pane můj, tak těžký úkol je, který si očím hladovým postavil za cíl jako kříž. Kyrie eleison.

Od pobřeží, jež nejsou má, hlas můj se Pane, k Tobě zdvíhá a modlitbou Tě hlas můj na nebi hledá. Ale zdali víš, zdali poznáš, že jsem to já, který k tobě mluvím. Syn rodné země mé sem zahnaný, že žádný cizí k Tobě neprosí, že žádný cizí k Tobě nevolá, když nejsem doma. Ó, Pane můj, mne žíti nech, ať boj mne zkruší bídou zlou, však život jen mi Pane zachovej, ať  ruce Tvé mne domů dovedou. Kdo z nás byl před smrtí statečný? Zda syn Tvůj neplakal úzkostí zmučený?

Ó, Pane můj, v zahradě Olivetské dlím a volám, kdy duše k smrti smutná. Eli, eli, neopouštěj nás!

Bože náš! Otcové naši nám vyprávěli o skutcích Tvých, které jsi činíval za dnů jejich, za dnů starodávných. Propast propasti se otvírá k hlučení trub Tvých, všechna vlnobití Tvá a rozvodnění Tvá se na mne svalila. Věřím však, že mi udělí ve dne Hospodin milosrdenství svého a v  noci písnička jeho se mnou a modlitba má k Bohu života mého.

Domove vzdálený! Cesto svatá našeho dětství! Zvony večerní! Domove vzdálený! Pole obilná, zahrado podzimní! Kyrie eleison!

Když víčka očí spánek zatíží a ke snům chce se blíž, když samota se kruhem svírá, noc chladná je a hvězda bílá nad vrchy se zastavila, zbraň v ruce černá tíž! Ó, Pane, spíš?  Jen já na stráži, oči napjaté a srdce úzkost svírá, já nesmím usnout a čas nepospíchá.

Agnus Dei, miserere nobis.  Domove vzdálený! Cesto svatá našeho dětství! Milosti nebeská, ovoce radostné! Stůjte jak skály v mořském příboji, vojsko nad vámi bdí!

Smiluj se nade mnou, Bože! Smiluj se nade mnou, neboť v Tebe doufá duše má! Volati budu k Bohu nejvyššímu, Bohu silnému, který dokonává za mne! Zhltiti mne usilují na každý den moji nepřátelé, jistě že je mnoho válčících proti mně, ó, nejvyšší! Vyvyšiž  se nad nebesa, ó, Bože, a nade všecku zemi sláva Tvá. Odplať zlým nepřátelům mým, v pravdě své vypleň je, ó, Pane!

Otče náš, jenž jsi na nebesích! Amen!

Login to post comments
„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde