Administrator

Administrator

Středa, 16 Březen 2011 08:14

Sbormistr Josef Veselka

Vydání knihy o Josefu Veselkovi má hudební veřej nosti připomenout velký zjev českého interpretačního umění na poli sborového zpěvu. Knižní titul s prostým názvem budou brát do ruky desítky zpěváků a pěvců, kteří kdy s tímto neobyčejným umělcem spolupracovali: členové akademického pěveckého sdružení Moravan, Českého pěveckého sboru, řada hudebníků, skladatelů, zvukových režisérů a nakonec i stovky posluchačů - pamětníků. Ti první, kteří měli šanci poznat Josefa Veselku ze zkušeben a koncertních pódií, budou mít k této knížce jistě osobní a možná i rozechvělejší vztah než ti, kteří nesčetněkrát děkovali ovacemi a snad dodnes poslouchají jeho umění ze zvukových nosičů. S knihou by se měla seznámit i mladšía mladá generace hudebníků a zpěváků, protože sbormistr a dirigent Josef Veselka byl, je a zůstane jednou z legendárních osobností českého interpretačního umění 20. století. Kdyby už pro nic jiného, tak pro stovky koncertů, které připravil doma i v cizině a které byly vždy považovány za "svátky hudby". A třeba také proto, že Josef Veselka byl jedním z prvních vážných objevitelů a interpretů zvukové krásy staré polyfonní hudby, pro niž se dnes specializují řady dobře vyškolených interpretů, vybavených mnohem závažnějšími a rigoróznějšími estetickými normami slohově adekvátní interpretace než za dob Veselkových.

Kniha, která se zrodila z podnětu APS Moravan - a podle slov jednoho z pořádajících její příprava trvala pět let, je ve výsledném tvaru tak trochu vším: biografií, kronikou, vzpomínkami a výčty. Mapuje Veselkovo místo zrodu, rodinné zázemí a jeho intelektuální a umělecké ambice, curriculum vitae s nejdůležitějšími zastaveními: studium v Brně, učitelské povolání klasického filologa i hudebního pedagoga, působení u Moravanu, pražská léta, římské intermezzo, závěr života; těmito zastávkami se prolínají Veselkovy hudební specializace a různé muzikantské profese i záliby a činnosti, doplňující jeho civilní a kumštýřský život.

Žijeme v době, která do otázky po existenci (váž~é) hudby vkládá její komerční úspěšnost, přinejmenším šanci na uplatnění ve spotřebním koši produktů umělech."ých činll. V nedávné minulosti - a to právě Josef Veselka sklízel bouřlivé ovace - tržní hodnota uměleckého díla existovala jen pro západní kapitalistickou společnost ... A tak paradoxně - ač socialistick~' patos a poúnorové převraty Veselka ve své křesťanské podstatě odmítl- právě v oné době nesvobody se vznesl k metám, jež umělci netoužící po moci, mohli dosáhnout. Na tento Olymp ho dovedla jeho umělecká potence a intelektuální zázemí; vavříny, které za svůj život nasbíral, mu patřily po právu. Paradox se šťastně zhoupl a smírným aktem zůstává skutečnost, že se Josef Veselka dočkal doby polistopadové a stal se jedním z prvních čestných doktorů Masarykovy university - své alm;'! mater.
Není to ani tři roky, kdy jsme se moWi zaposlouchat do CD "Pocta MoravamI Leoši Janáčkovi". Ke zvukové poctě přistupuje nyní i tato knížka. Můžeme litovat, že nenabízí čtenářům dosud nevydaný záznam některého z Veselkových opulentních interpretačních výkonÚ; Janáčkova tvorba byla jen jedním článkem repertoárové mozaiky, jíž Josef Veselka rozdával své uměnÍ.


Eva Drlíková

Středa, 16 Březen 2011 08:12

Koncert duchovni hudby.


V úterý 27. června v osmnáct hodin v kostele nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli na Božetěchově 2a pořádá KP centrum kultury a vzdělávání jedenáctý koncert duchovní hudby. Tímto koncertem uzavírá letošní velmi úspěšnou koncertní sezónu. Milovníci duchovní hudby se mohou těšit na varhanní skladby F. Liszta, C. Francka a Leoše Janáčka a Otčenáš, kantátu pro tenor a smíšený sbor Leoše Janáčka. Na úterním koncertě účinkují Marek Olbrzymek - zpěv, Petr Kolář


- varhany, Smíšený sbor při chrámu sv. Jakuba v Brně a také Akademické pěvecké sdružení Moravan. Hudebníky řídí Tomáš Ibrmajer. (eš)

Středa, 16 Březen 2011 08:11

Mše svatá v katedrále

BRNO (AC) - Nedělní mše svatá, která je určena rodičum s dětmi, začíná v 9 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově. Skladby renesančních autoru na ní přednese pod vedením Štěpána Policera Dómská schola. Od 16 hodin bude na programu pořad nazvaný Hudba a slovo. Postní skladby G. P. Palestriny či T. L. da Victorii přednese Akademické pěvecké sdružení Moravan za řízení Františka Veselky.

MILAN HNÁTEK
Sedmého března by se dožil 90. roku významný sbormistr profesor Josef Veselka, dr. h. c., rodák z "Moravských Athén" - Nového Města na Moravě, zakladatel Mužského sboru katolických akademiku, později Akademického pěveckého sdružení Moravan v Brně. Je ojedinělým zjevem českého sbor-mistrovství, který v návaznosti na tradici Váchovu a Steinmanovu vytvořil zcela nové pojetí a interpretační zákonitosti sborového zpěvu. Komunistický puč v únoru 1948 zbavil Veselku možnosti pusobení ve funkci středoškolského profesora v jeho filologické aprobaci získané na Filozofické fakultě MU v Brně, pro obor latina a řečtina. Paralelní studium hudební vědy u prof. Vladimíra Helferta mu však umožnilo přednášet na brněnské konzervatoři v letech 1949-1953 a na JAMU 1952-1975. Roku 1959 přijímá nabídku na místo hlavního sbormistra Pražského filharmonického sboru, kde pusobil 23 let, V letech 1960 až 1965 přednášel na pražské konzervatoři a od roku 1966 do roku 1992 na AMU. Veselka uvedl jako první v CSR na koncertní pódia sbory renesanční polyfonie, jejichž objevná interpretace a její odezva ve sborové a capellové i kantátové reprodukci vynesla sbormistra Veselku na evropskou špičku. Jako hudební pedagog vychoval ze svých žáku významné osobnosti českého sborového umění. Byl uznávaným hudebním kritikem a autorem dvou tisíc hudebních referátu a desítek literárních prací o řízení sboru. Rídil 600 samostatných koncertu Moravanu a 900 s PES. Na 73 zahraničních zájezdech v 16 zemích (z toho 43x Itálie a 1x Japonsko) odeznělo 247 koncertu s orchestrem a 82 koncertu a capellových. Jeho celoživotní dílo je dokumentováno na 150 gramofonových deskách. V podzimu svého života vedl jeden rok státní profesionální sbor Accademia di Santa Cecilia v Rímě.

Veselka byl osobností neokázalé křestanské víry s každodenní snahou o naplnění evangelijního řádu zde na zemi a projevem hluboké pokory. Jeho sbormistrovské výkony vyzněly pokaždé jako usebraná vnitřní modlitba, která naplňovala všechny posluchače Krásou, Dobrem a Pravdou. Masarykova univerzita v Brně jej za jeho velké zásluhy ve sborovém umění poctila 6. 3. 1992 čestným doktorátem věd a umění jako prvního, zatím jediného sbormistra u nás.

Věčnou odměnu za své dílo přijal 22. 10. 1992 v Praze. Jeho trvalý vzpomínkový akord nepřestává znít v pianissimu v blízkosti hrobu Palachová a Foerstrova na Olšanských hřbitovech v Praze. Papež Jan Pavel II. ve své knize Překročit práh naděje nazývá takové lidi "svatými všedního dne".

ZaduŠní mše svatá za účasti Moravanu bude sloužena v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně 11. března 2000 v 17 hodin. Příznivci Moravanu jsou upřímně zváni.

Středa, 16 Březen 2011 08:07

Lidé a události

Tomáš je schopný muzikant
Na koncertech se často setkáváme se sympatickým mladým dirigentem a sbormistrem Tomášem Ibrmajerem, který je posluchačem oboru dirigování ve třídě výzkumného sbormistra doc. Josefa Pančíka na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Kromě studia se plně věnuje různým muzikantským aktivitám. Je dirigentem Smíšeného sboru při chrámu sv. Jakuba v Brně, který se za pět let vypracoval v ustálené těleso, účinkuje úspěšně na koncertech duchovní hudby. Kromě v souboru Capella Moraviae působí též jako asistent dirigenta v Brněnském akademickém sboru, dále jako dirigent sboru Canticum Camerale ve Zlíně a Akademického pěveckého sdružení Moravan . Vloni vykonal přijímací zkoušku na Universitu fůr Musik und darstellende Kunst v Grazu v Rakousku, kde bude studovat dirigování sboru i orchestru. Na svůj pobyt v Rakousku se těší a říká: "Chci načerpat nové podněty k práci, ale také nalézt materiály pro svoji magisterskou diplomovou práci." (es)


Středa, 16 Březen 2011 08:04

APS Moravan zapěje u Tří Grácií

LEDNICE (rob). APS (akademické pěvecké sdružení) Moravan pořádá koncert, na němž zazní skladby klasické polyfonie, klasika našich skladatelů i úpravy lidových písní. Sobota 19. června, 19.30 hod., zámeček u Tří Grácií v Lednicko-valtickém areálu.

Středa, 16 Březen 2011 07:46

Za Janem Bendou

HODONÍN (bhl). Dva týdny před svými 66. narozeninami podlehl l. prosince v hodonínské nemocnici dlouhé těžké chorobě bývalý senátor Jan Benda (KDU-CSL), který se výrazně podílel na organizování kulturního života nejen ve městě, kde žil od roku 1956, ale na celé jihovýchodní Moravě.


Reznovický rodák po studiích na gymnáziu pracoval v brněnské Zbrojovce a poté svůj život spojil s prací v hodonínské Sigmě. Po listopadu 1989 se stal tajemníkem okresního národního výboru, v roce 1990 byl zvolen do městského zastupitelstva, v letech 1992 až 1996 byl zástupcem hodonínského starosty a 1996 až 1998 senátorem.
Bendovy kulturní aktivity byly všestranné. Od roku 1953 do sklonku života byl členem Akademického pěveckého sdružení Moravan . Zasloužil se o uskutečnění zahraničních zájezdů několika souborů zájmové umělecké činnosti. Byl blízkým spolupracovníkem ředitele strážnického Ústavu lidové kultury Slávka Volavého. Bezmála po čtyři desetiletí byl jedním z těch, kteří dávali podobu strážnickému Mezinárodnímu folklórnímu festivalu. Ve Strážnici obětavě přijímal nejen úkoly organizátorské, ale byl rovněž vynikajícím konferenciérem celé řady festivalových programů. Jeho jméno se objevuje i na přebalu sličné obrazové publikace o Hodoníně, vybavené kresbami Klariszy Ondráčkové a textem Anny Cinkové, kterou loni vydal hodonínský městský úřad.


Poslední rozloučení se skromným člověkem, jenž kolem sebe rozdával radost a pohodu, bude ve středu 8. prosince ve 12.30 v obřadní síni v Hodoníně.

<< Začátek < Předchozí 11 Další > Konec >>
Strana 11 z 11

Zanechte nám svůj email

Pokud nám zanecháte svůj email, budete dostávat pozvánky na nadcházející koncerty.
Email *
Město * Abychom Vám mohli posílát pozvánky na koncerty ve Vašem okolí, sdělte nám prosím, o jaký region máte zájem.
Vyplňte prosím kontrolní kód *

Aktuality úvodní stránka

Co je nového?


Koncerty pro 1. polovinu sezóny 2015/2016

V následujícím období budou uskutečněny tyto akce:

15. 11. 2015, 10:00 sv. Anežka - Porta Coeli, Předklášteří u Tišnova

27. 11. 2015, 19:00 Slavnostní koncert - sál konventu Milosrdných bratří Brno, Poříčí

13. 12. 2015, 17:00 Bílovice nad Svitavou - vánoční koncert, kostel sv. Cyrila a Metoděje

19. 12. 2015, 15:00 a 17:00 Rybova Česká mše vánoční pro nadaci LOGO, FSS - sál, Komenského náměstí Brno

20. 12. 2015, 18:00 kostel sv. Leopolda, Brno - Poříčí - ZRUŠENO ZE STRANY POŘADATELE

 

detailní informace k jednotlivým akcím budou průběžně doplněny

Aktualizováno Neděle, 08 Listopad 2015 10:40
 

Vzkaz Veroniky - úmrtí


Vážení přátelé a členové APS Moravan,


S bolestí v srdci musím oznámit, že po dlouhé a těžké nemoci nás dnes 16. 11. 2015

opustil náš člen a přítel Jiří Fidler.

 

Soustrast můžete vyjádřit jeho dceři s rodinou a bratru Jaroslavovi.

Vzpomeňte na něj prosím s láskou a dobrotou v srdci.

 

O posledním rozloučení budeme informovat zde.

 

 

Odpočinutí věčné dej mu, Pane. A světlo věčné ať mu svítí

 

Réquiem aetérnam dona ei, Dómine. Et lux perpétua lúceat ei.

Aktualizováno Pondělí, 16 Listopad 2015 13:17
 

Byl zveřejněn nový oběžník pro IV. čtvrtletí 2015, včetně vánoc

k nahlédnutí na titulní straně

Aktualizováno Úterý, 03 Listopad 2015 17:03
 

Aktualizace stránek

Vážení přátelé,

po dlouhé době doplňujeme naše sborové stránky. Opět se v předstihu dozvíte novinky a aktuality z naší činnosti a koncertní oblasti.

Aktualizováno Středa, 24 Září 2014 14:14
 

Byl zveřejněn oběžník pro soustředění Šardice 2014

neworl1Akademické pěvecké sdružení MORAVAN

Oběžník 2014/soustředění

Plán soustředění, Šardice 12. – 14.9.2014

Pátek:

Příjezd individuálně, ideálně do 17:45 ať se stihneme ubytovat

Zkouška 18:00 – 19:00

19:00 večeře

20:00 – 21:00 večerní frekvence

- Počítejte s možností úprav pátečního podvečera

Sobota:

8:00  snídaně

9:00 – 12:00 dopolední frekvence

12:00 – 14:30 oběd + odpolední volno (případně posuneme)

14:30 – 18:30 (max. !!) odpolední frekvence

19:00  zpěv při mši

+- 20:00 (dle konce mše) večeře – počítejte s „grilovačkou“ a večerním posezením

Konec individuální, dle výdrže

Neděle:

8:00  snídaně

9:00 - 12:00  dopolední frekvence

12:00  oběd a odjezd

Repertoár kostel:

Martinů: Hora tří světel – Závěr (Přišli jsme k tobě do chrámu)

Smetana: Modlitba;  Palestrina: Improperia;  Foerster: Kristus

Gallus: Ecce quomodo moritur;

------

Soudce všeho světa (dodám)

Pololánik: „vánoční“ Gloria/Poselství vánoc

Janáček: Na Soláni čarták (dod.); Čtveřice mužských sborů (Výhružka, …), Zpěvná duma

Martinů: Zbojnické písně

Durufle: Messe cum Jubilo

Přivezu ještě nejspíš nějaké hudební překvapení, ale pro jistotu vezměte Deep River a „Česneka“

Mgr. et BcA. Veronika Hromková, 775074656, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Aktualizováno Úterý, 09 Září 2014 15:53
 

Slavnostní koncert 7.12. od 19 hodin v Konventu

Vážení přátelé, věrní posluchači,

 

dovolte nám, abychom Vás pozvali na každoroční Slavnostní koncert pořádaný již tradičně v předvánočním čase. I tentokrát je věnovaný poctě českým tvůrcům.

Uslyšíte díla Leoše Janáčka, Josefa Veselky, Josefa Bohuslava Foerstera, Antonína Dvořáka a Oldřicha Halmy. Vrcholným dílem večera bude provedení kantáty Hora tří světel skladatele Bohuslava Martinů s varhanním doprovodem excelentního Martina Jakubíčka.

Koncert se uskuteční v sobotu 7.12. 2013 v 19.00 hod. v koncertním sále konventu Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno.

Těší se na vás a srdečně zve Akademicé pěvecké sdružení Moravan.

Plákat slavnostního koncertu

Aktualizováno Pondělí, 02 Prosinec 2013 08:01
 

Byl zveřejněn oběžník 11/2013

Oběžník stahujte zde: oběžník 11/2013

Aktualizováno Pondělí, 25 Listopad 2013 18:30
 

Nové články

„Proti blbosti i bohové bojují marně.“ Jan Werich