Administrator

Administrator

Pátek, 25 Březen 2011 16:43

Emil Axman - Otci

Emil Axman - Otci


Vše dala práce rukám Tvým,
od únavy až k jizvám krvavým.
Všecko krásné co v nich utajeno vzala jim.
Jen prsten chudoby jim ponechala
s kamenem poctivosti jako věno.

Tatínku, tatínku, díky!
V život můj žes vryl též neposkvrněné
své jméno!

Pátek, 25 Březen 2011 16:43

Bedřich Smetana - Modlitba

Bedřich Smetana - Modlitba

Bože věčný, mocný králi,
otevři své lásky zdroje,
milostivá ruka Tvoje
mír a blaho uděl nám!

Štítem buď nám zdrojem síly
svorný duch aťstále kvete,
nepřítel jež nerozmete,
uveď nás ve slávy chrám.  

 

Žalm c. 42, "Wie der Hirsch schreit" Op. 42

Coro
Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser,
so schreit meine Seele, Gott, zu Dir.

Aria
Meine Seele dürstet nach Gott,
nach dem lebendigen Gotte,
wann werde ich dahin kommen,
dass ich Gottes Angesicht schaue?

Recitativo
Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht,
weil man täglich zu mir saget:
Wo ist nun dein Gott?
Wenn ich dess' inne werde,
so schütte ich mein Herz aus bei mir selbst.

Coro
Denn ich wollte gern hingehen mit dem Haufen
und mit ihnen wallen zum Hause Gottes,
mit Frohlocken und mit Danken
unter dem Haufen die da feiern.


Coro
Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott!
Denn ich werde ihm noch danken,
dass er mir hilft mit seinem Angesicht.


Recitativo
Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir,
darum gedenke ich an dich!
Deine Fluten rauschen daher, daß hier eine Tiefe und dort eine Tiefe brause,
alle deine Wasserwogen und Wellen geh'n über mich.
Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir!

Quintetto
Der Herr liat des Tages verheißen seine Güte,
und des Nachts singe ich zu ihm und bete
zu dem Gotte meines Lebens.
Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir,
warum hast du meiner vergessen?
Warum muss ich so traurig geh'n,
wenn mein Feind mich bedrängt?

Schlusschor
Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott!
Denn ich vverde ihm noch danken,
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
Preis sei dem Herrn, dem Gott Israels,
von nun an bis in Ewigkeit!

 

Žalm c. 42, "Wie der Hirsch schreit" Op. 42

Coro
Jakož jelen řve, dychtě po tekutých vodách,
tak duše má řve k tobě, ó Bože.

Aria
Žízní duše má Boha,
Boha živého, a říká:
Skoro-liž půjdu,
a ukáži se před oblíčejem Božím?


Recitativo
Slzy mé jsou mi místo chleba dnem i nocí,
když mi říkají každého dne:
Kdež jest Bůh tvůj?
Na to když se rozpomínám,
téměř duši svou sám v sobě vylévám¨

Coro
že jsem chodíval s mnohými,
a ubírával jsem se s nimi do domu Božího
s hlasitým zpíváním, a dík činěním
v zástupu plésajících.

Coro
Proč jsi smutná, duše má,
a proč se kormoutíš? Posečkej na Boha,
neboť ještě vyznávati jej budu,
i hojné spasení tváři jeho.

Recitativo

Můj Bože, jak teskní duše má!
Protož se na tě rozpomínám
v krajině Jordánské a Hermonské, na hoře Mitsar.
Propast propasti se ozývá k hlučení trub tvých, všecka vlnobití tvá a rozvodnění tvá na mne se svalila.

Quintetto
Věřím však, žeť mi udělí ve dne Hospodin milosrdenství svého,
a v noci písnička jeho se mnou, a modlitba má k Bohu života mého.

Dím k Bohu silnému, skále své:
Pročež jsi zapomenul se nade mnou?
Proč pro soužení od nepřítele
v smutku mám choditi?

Schlusschor
proč jsi smutná, duše má,
a proč se kormoutíš ve mně? Posečkej na Boha,
neboť ještě vyznávati jej budu; onť jest hojné spasení tváři mé a Bůh můj.


Chvalme pána, boha Izraele od teď až do věčnosti!

Pátek, 25 Březen 2011 16:42

O vos omnes

O vos omnes

O vos omnes qui transitis per viam,
attendite, et videte,
si est dolor similis sicut dolor meus.
Attendite, universi populi,
et videte dolorem meum,
si est dolor similis sicut dolor meus

O vos omnes
Ó vy všichni, kteří tudy kráčíte,
postůjte a vizte
je-li taková bolest jako bolest má
Slyšte, všichni lidé a hleďte na mou bolest
je-li taková bolest jako bolest má  

 

Pátek, 25 Březen 2011 16:41

Ascendit Deus

Ascendit Deus
Ascendit Deus in jubilatione
     Dominus in voce tubae.
Alleluia .


Ascendit Deus
Hospodin za hlaholu trub.
Vystupuje Bůh za jásotu
       Aleluja  

 

Pátek, 25 Březen 2011 16:40

Ave Maria

Ave Maria
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum:
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

Zdrávas Maria
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.

 

Pátek, 25 Březen 2011 16:40

Te Deum

Te Deum


Te Deum laudamus:
te Dominum confitemur.
Te aeternum Patrem, omnis terra veneratur.
Tibi omnes angeli, tibi caeli et universae potestates,
tibi cherubim et seraphim incessabili voce proclamant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.

Pleni sunt caeli et terra maiestatis gloriae tuae.

Te gloriosus Apostolorum chorus,
te prophetarum laudabilis numerus,
te Martyrum candidatus laudat exercitus.
Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia,
Patrem immensae maiestatis;
Venerandum tuum verum et unicum Filium;
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.

Tu rex gloriae, Christe.
Tu Patris sempiternus
Tu Patris es Filius.
Tu, ad liberandum suscepturus hominem,
non horruisti Virginis uterum.
Tu, devicto mortis aculeo,
aperuisti credentibus regna caelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes in gloria Patris.
Iudex crederis esse venturus.
Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni,
quos pretioso sanguine redemisti.


Aeterna fac cum sanctis tuis in gloria numerari.
Salvum fac populum tuum,
Domine, et benedic hereditati tuae.
Et rege eos,
et extolle ilos usque in aeternum.
Per singulos dies, benedicimus te;
et laudamus nomen tuum in saeculum,
et in saeculum saeculi.

Dignare, Domine,
die isto sine peccato nos custodire.
Miserere nostri, Domine, miserere nostri.
Fiat misericordia tua, Domine, super nos,
quemadmodum speravimus in te.
In te, Domine, speravi:
non confundar in aeternum.

Te Deum
Bože, tebe chválíme, - tebe, Pane, velebíme.
Tebe, večný Otče, - oslavuje celá země.
Všichni andelé, - cherubové i serafové,
všechny mocné nebeské zástupy bez ustání volají:
Svatý, Svatý, Svatý, - Pán, Buh zástupu.

Plná jsou nebesa i zeme - tvé vznešené slávy.

Oslavuje te - sbor tvých apoštolu,
chválí te - velký pocet proroku,
vydává o tobe svedectví -
zástup mucedníku a po celém svete
vyznává te tvá církev:
neskonale velebný, - všemohoucí Otče,
úctyhodný Synu Boží, -
pravý a jediný, božský Utěšiteli, - Duchu svatý. Kriste,

Králi slávy,
tys od věků Syn Boha Otce; abys člověka vykoupil, -
stal ses člověkem a narodil ses z Panny; zlomil jsi osten smrti -
a otevřel věřícím nebe; sedíš po Otcově pravici -
a máš účast na jeho slávě.
Veříme, že přijdeš soudit, - a proto tě prosíme:

přispěj na pomoc svým služebníkům, -
vždyť jsi je vykoupil svou předrahou krví; dej, ať se radují s tvými svatými -
ve věčné sláve. Zachraň, Pane, svůj lid, žehnej svému dědictví, -
veď ho a stále pozvedej.
Každý den tě budeme velebit - a chválit tvé jméno po všechny věky.

Pomáhej nám i dnes, - ať se nedostaneme do područí hříchu.
Smiluj se nad námi, Pane, - smiluj se nad námi.
Ať spočine na nás tvé milosrdenství, - jak doufáme v tebe.
Pane, k tobě se upínáme,
ať nejsme zahanbeni navěky.

 

Pátek, 25 Březen 2011 16:37

Pater Noster

Pater noster, qui es in caelis,
santificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum quotiduanum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.
Amen.

Otče náš
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvět se jméno tvé. Přijď království tvé.
Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkum.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

 

Pátek, 25 Březen 2011 16:37

Agnus Dei

AGNUS bylo zavedeno do římského obřadu papežem Sergiem I. (+ 701) podle starobylého, velmi slavného zvyku řeckého. Zpívalo se stále znovu tak dlouho, jak bylo potřeba k obřadu polibku pokoje.

Dnes zpíváme v římské liturgii tak, že všechny tři verše intonuje kantor a pokračuje lid. Zvyky některých řádů připisují první verš sólistovi a sboru, druhý verš sólistovi, třetí celému sboru.

Začíná se hned po responsoriu k

»Pax Domini sit semper vobiscum« .


Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
Donna eis requiem
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
Donna eis requiem
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
Donna eis requiem sempiternam

Beránku boží
Beránku Boží,
který snímáš hříchy světa,
dej jim odpočinutí,
Beránku Boží,
který snímáš hříchy světa,
dej jim odpočinutí,
Beránku Boží,
který snímáš hríchy sveta,
dej jim odpočinutí věčné

 

Pátek, 25 Březen 2011 16:36

Benedictus

BENEDICTUS se dříve ihned připojovalo (k části Sanctus) a dodnes se tak děje v některých řádech. Římský předpis posledního času však zpěv rozděluje. Benedictus zpíváme po pozdvihování. Kantor zacne, lid dokončí jásavým hosanna.

Benedictus
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis

Benedictus
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně,
Hosana na výsostech.

 

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>
Strana 5 z 11

Zanechte nám svůj email

Pokud nám zanecháte svůj email, budete dostávat pozvánky na nadcházející koncerty.
Email *
Město * Abychom Vám mohli posílát pozvánky na koncerty ve Vašem okolí, sdělte nám prosím, o jaký region máte zájem.
Vyplňte prosím kontrolní kód *

Aktuality úvodní stránka

Co je nového?


Koncerty pro 1. polovinu sezóny 2015/2016

V následujícím období budou uskutečněny tyto akce:

15. 11. 2015, 10:00 sv. Anežka - Porta Coeli, Předklášteří u Tišnova

27. 11. 2015, 19:00 Slavnostní koncert - sál konventu Milosrdných bratří Brno, Poříčí

13. 12. 2015, 17:00 Bílovice nad Svitavou - vánoční koncert, kostel sv. Cyrila a Metoděje

19. 12. 2015, 15:00 a 17:00 Rybova Česká mše vánoční pro nadaci LOGO, FSS - sál, Komenského náměstí Brno

20. 12. 2015, 18:00 kostel sv. Leopolda, Brno - Poříčí - ZRUŠENO ZE STRANY POŘADATELE

 

detailní informace k jednotlivým akcím budou průběžně doplněny

Aktualizováno Neděle, 08 Listopad 2015 10:40
 

Vzkaz Veroniky - úmrtí


Vážení přátelé a členové APS Moravan,


S bolestí v srdci musím oznámit, že po dlouhé a těžké nemoci nás dnes 16. 11. 2015

opustil náš člen a přítel Jiří Fidler.

 

Soustrast můžete vyjádřit jeho dceři s rodinou a bratru Jaroslavovi.

Vzpomeňte na něj prosím s láskou a dobrotou v srdci.

 

O posledním rozloučení budeme informovat zde.

 

 

Odpočinutí věčné dej mu, Pane. A světlo věčné ať mu svítí

 

Réquiem aetérnam dona ei, Dómine. Et lux perpétua lúceat ei.

Aktualizováno Pondělí, 16 Listopad 2015 13:17
 

Byl zveřejněn nový oběžník pro IV. čtvrtletí 2015, včetně vánoc

k nahlédnutí na titulní straně

Aktualizováno Úterý, 03 Listopad 2015 17:03
 

Aktualizace stránek

Vážení přátelé,

po dlouhé době doplňujeme naše sborové stránky. Opět se v předstihu dozvíte novinky a aktuality z naší činnosti a koncertní oblasti.

Aktualizováno Středa, 24 Září 2014 14:14
 

Byl zveřejněn oběžník pro soustředění Šardice 2014

neworl1Akademické pěvecké sdružení MORAVAN

Oběžník 2014/soustředění

Plán soustředění, Šardice 12. – 14.9.2014

Pátek:

Příjezd individuálně, ideálně do 17:45 ať se stihneme ubytovat

Zkouška 18:00 – 19:00

19:00 večeře

20:00 – 21:00 večerní frekvence

- Počítejte s možností úprav pátečního podvečera

Sobota:

8:00  snídaně

9:00 – 12:00 dopolední frekvence

12:00 – 14:30 oběd + odpolední volno (případně posuneme)

14:30 – 18:30 (max. !!) odpolední frekvence

19:00  zpěv při mši

+- 20:00 (dle konce mše) večeře – počítejte s „grilovačkou“ a večerním posezením

Konec individuální, dle výdrže

Neděle:

8:00  snídaně

9:00 - 12:00  dopolední frekvence

12:00  oběd a odjezd

Repertoár kostel:

Martinů: Hora tří světel – Závěr (Přišli jsme k tobě do chrámu)

Smetana: Modlitba;  Palestrina: Improperia;  Foerster: Kristus

Gallus: Ecce quomodo moritur;

------

Soudce všeho světa (dodám)

Pololánik: „vánoční“ Gloria/Poselství vánoc

Janáček: Na Soláni čarták (dod.); Čtveřice mužských sborů (Výhružka, …), Zpěvná duma

Martinů: Zbojnické písně

Durufle: Messe cum Jubilo

Přivezu ještě nejspíš nějaké hudební překvapení, ale pro jistotu vezměte Deep River a „Česneka“

Mgr. et BcA. Veronika Hromková, 775074656, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Aktualizováno Úterý, 09 Září 2014 15:53
 

Slavnostní koncert 7.12. od 19 hodin v Konventu

Vážení přátelé, věrní posluchači,

 

dovolte nám, abychom Vás pozvali na každoroční Slavnostní koncert pořádaný již tradičně v předvánočním čase. I tentokrát je věnovaný poctě českým tvůrcům.

Uslyšíte díla Leoše Janáčka, Josefa Veselky, Josefa Bohuslava Foerstera, Antonína Dvořáka a Oldřicha Halmy. Vrcholným dílem večera bude provedení kantáty Hora tří světel skladatele Bohuslava Martinů s varhanním doprovodem excelentního Martina Jakubíčka.

Koncert se uskuteční v sobotu 7.12. 2013 v 19.00 hod. v koncertním sále konventu Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno.

Těší se na vás a srdečně zve Akademicé pěvecké sdružení Moravan.

Plákat slavnostního koncertu

Aktualizováno Pondělí, 02 Prosinec 2013 08:01
 

Byl zveřejněn oběžník 11/2013

Oběžník stahujte zde: oběžník 11/2013

Aktualizováno Pondělí, 25 Listopad 2013 18:30
 

Nové články

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde